Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu
Informacje o wydziałach
Dane kontaktowe | Drukuj |
Wydział Kryminalny

   Naczelnik  Wydziału Kryminalnego KPP w Wągrowcu

    


 
  st. asp. Tomasz Binarsch
 
 
 

   Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego 

 


  

st. asp.Tomasz Nowak

 

 

 

tel. do sekretariatu Wydziału Kryminalnego :

 

(0-67) 268-12-70

 

ZADANIA  WYDZIAŁU  KRYMINALNEGO

- prowadzenie działań operacyjnych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego w sprawach o najgroźniejsze przestępstwa (m.in. zabójstwa, rozboje z użyciem broni palnej, zgwałcenia, kradzieże samochodów i inne) dokonywane indywidualnie bądź w zorganizowanych grupach przestępczych.

- koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych służby kryminalnej w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej oraz wykrywania i ścigania sprawców przestępstw.

- prowadzenie przedsięwzięć związanych ze stosowaniem techniki operacyjnej.

- ujawnianie i analizowanie nowych form przestępczości, opracowywanie, upowszechnianie i wdrażanie systemu przeciwdziałania przestępstwom wywołującym szeroki oddźwięk w społeczeństwie.

- koordynowanie pracy operacyjnej dot. uzyskiwania informacji.

- nadzorowanie i organizowanie działań podejmowanych przez podległe służby w zakresie poszukiwań osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości oraz zaginionych.

- zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach i ich sprawcach.

- koordynowanie i współpraca z organami i instytucjami poza policyjnymi, w których zakresie działania jest ochrona stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

- prowadzenie śledztw i dochodzeń oraz udzielanie pomocy jednostkom terenowym w prowadzeniu postępowań przygotowawczych.

- obejmowanie nadzorem lub przejmowanie do bezpośredniego prowadzenia postępowań trudnych ze względu na wagę lub zawiłość.

- współdziałanie z właściwymi pionami Komendy Wojewódzkiej Policji, prokuraturą, sądem i organami kontrolno-rewizyjnymi,

- udział w czynnościach dochodzeniowo-śledczych w szczególnie poważnych przestępstwach popełnionych na terenie KPP.

 
Dane kontaktowe | Drukuj |
Wydział Prewencji

 

Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Wągrowcu 

komrk
 
  kom. Radosław Kotecki   

 

 

 

  Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji 

kompiotrkossmann

 

kom. Piotr Kossmann

 

 

 

 

 

 

Kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego

 

 

  asp. Łukasz Lubawy

 

 

 

tel. do sekretariatu Wydziału Prewencji :

 

(0-67) 268-12-20

 

  ZADANIA WYDZIAŁU PREWENCJI


     Do zadań Wydziału Prewencji należy między innymi:

  • analiza i ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • organizowanie i kontrolowanie służb prewencji,
  • nadzorowanie działań dzielnicowych w rewirach,
  • współpraca z samorządem, administracją rządową oraz organizacjami społecznymi w zakresie zapobiegania przestępczości nieletnich i patologiom społecznym,
  • nadzór nad sprawami w postępowaniach o wykroczenia,
  • działania związane z zabezpieczeniem zgromadzeń, imprez masowych, klęsk żywiołowych i ważnych osobistości.

 

 

 

 

 

 
Dane kontaktowe | Drukuj |
Wydział Ruchu Drogowego

      Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Wągrowcu

 

st.asp.mariuszkrawczak

st.  asp. Mariusz Krawczak
 

tel. do sekretariatu Wydziału Ruchu Drogowego :

  (0-67) 26-81-315


  

ZADANIA WYDZIAŁU  RUCHU  DROGOWEGO

  1.           Analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku na drogach publicznych, sprawności i płynności ruchu, badanie przyczyn i okoliczności zdarzeń drogowych, a także ustalanie i ewidencjonowanie miejsc i zjawisk zagrażających bezpieczeństwu oraz podejmowanie czynności zmierzających do ich usunięcia.

2.           Opracowywanie planów nadzoru nad ruchem na głównych ciągach komunikacyjnych województwa.

3.           Nadzorowanie i koordynowanie pracy komórek ruchu drogowego komend powiatowych (miejskiej) Policji województwa wielkopolskiego.

4.           Organizowanie i koordynowanie działań w ramach ogólnopolskich i wojewódzkich operacji kontrolno-porządkowych na drogach.

5.           Określanie zadań i koordynowanie czynności w zakresie ochrony porządku publicznego podczas imprez, uroczystości i zawodów sportowych, odbywających sie na drogach publicznych.

6.           Współdziałanie z organami administracji publicznej, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie aspektów prawnych i technicznych problematyki ruchu drogowego.

7.           Ustalanie i propagowanie kierunków działania, organizowanie i prowadzenie działalności profilaktyczno-wychowawczej w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego we współpracy z właściwymi podmiotami.

8.           Opracowywanie informacji i ocen dotyczących stanu bezpieczeństwa drogowego.

9.           Prowadzenie ewidencji wypadków i kolizji drogowych.

10.        Inicjowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych policjantów ruchu drogowego oraz udzielanie pomocy w doskonaleniu zawodowym policjantów innych pionów.

11.        Współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie propagowania bezpieczeństwa na drodze - utrzymywanie stałego kontaktu w zakresie wymiany informacji dotyczących ruchu drogowego.

 


 
O Grupie Realizacyjnej naszej jednostki | Drukuj |
Grupa Realizacyjna
1
    Grupa Realizacyjna KPP w Wągrowcu powstała w roku 2003, skład osobowy i ilościowy grupy z wiadomych względów objęty jest tajemnicą. W skład grupy weszli policjanci, którzy dobrowolnie wyrazili taką chęć i przeszli specjalistyczne testy psychologiczne, egzaminy sprawnościowe i badania po ukończeniu których odbyli specjalistyczne szkolenie pod okiem SPAP z KWP Poznań . Grupa Realizacyjna KPP w Wągrowcu nie jest grupą etatową, co oznacza iż funkcjonariusze w/w grupy na co dzień zajmują się obowiązkami służbowymi wynikającymi z ich stałych zadań. W przypadku kiedy istnieje potrzeba użycia GR zbierają się i po kilku minutach są gotowi do działania. Grupa Realizacyjna nie jest typową grupą antyterrorystyczną regulują to przepisy wewnętrzne Policji nie mniej jednak zdarzają się sytuacje kiedy GR współdziała z pododdziałem SPAP z KWP Poznań w realizowaniu zadania.
2

Na wyposażeniu Policjanta GR

znajduje się :

Pistolet p-99

Karabinek automatyczny Pm -98 wzór 2001

Karabinek KBKAK MS

Strzelba gładkolufowa Mossberg

 

3
4

   

5
6
 
Strój Policjanta Grupy Realizacyjnej oparty jest w głównej mierze
na praktycznym umieszczeniu wszelkich kieszeni i zaczepów składa się:
z kombinezonu, kamizelki taktycznej, kamizelki kuloodpornej, ochraniaczy kolan, hełmu kevlarowego, gogli ochronnych, rękawic, butów z wkładką utrudniającą przebicie bielizny termo aktywnej.
Dodatkowym wyposażeniem są stałe elementy wyposażenia policjanta tj: kajdanki, ręczny miotacz gazu, latarka itp.

 

 
87
   Policjanci w ramach szkolenia uczą się tzw. czarnej taktyki czyli działań na obszarach miejskich w ramach których ćwiczą się w strzelaniu w budynkach, tzw. czyszczeniu pomieszczeń, zatrzymywaniu groźnych przestępców, udzielania pomocy przedmedycznej osobą rannym.
    9
10
11
12
13
 14

 

 
KONKURS
Policjant, który mi pomógł